Aydınlatma Metni

TING REKLAM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ   Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Ting Reklam ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“TING” veya “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket’in müşterileri başta olmak üzere Şirket’in çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait Kişisel Verilerin, Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz, Şirket’in meşru menfaati ve açık rızanızın varlığı halinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi çerçevesinde Şirket’in iş ortakları, hissedarları, tedarikçileri (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler) ile ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından web sitesi ve e-posta kanalı ile elektronik ortamlarda yukarıda yer verilen Amaçlar’la ve belirtilen işlemlerinin yürütülmesi kapsamında, Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından meşru menfaat ve açık rızanıza dayalı kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak (elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’in “Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5/1 Şişli – İstanbul – Türkiye” adresine veya ting@ting.istanbul.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Talebiniz niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.