Aydınlatma Metni

TİNG REKLAM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında Ting Reklam ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“TING” veya “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirketimizle muhatap, katılımcı, üye, kullanıcı, aday, tedarikçi, ziyaretçi, iş/proje ortağı veya müşteri sıfatıyla paylaştığınız kişisel verilerin, Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Şirketimizin beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’in Allianz Sigorta A.Ş.’ye sunduğu danışmanlık hizmetleri kapsamında Allianz’ım mobil uygulamasıyla ilgili yürütmekte olduğu kullanıcı araştırması ve strateji projesi çalışmaları çerçevesinde; Allianz’ım uygulaması üzerinden kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesini sağlamak adına yapılacak geliştirmelerde kullanıcıların kullanım şekillerinin ve deneyimlerin öğrenilmesi ve belirlenmesi, kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, kullanıcıların talep, öneri ve isteklerinin alınması, buna bağlı analizlerin yapılması, değerlendirilmesi, raporlanması ve sonuçlandırılması ve Şirketimizin sunduğu bu danışmanlık hizmetleri sonucunda geliştirilecek yeni özelliklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer verilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, proje ortağımız olan Allianz Sigorta A.Ş.’ne ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ne, [hizmet aldığımız veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site ve mobil uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlara, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcılarına,  hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile] ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından fiziki ortamda kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları, video ve sesli kayıtları ile elektronik ortamda e-posta, telefon, şirket içi sistemlerimiz ve internet sitemiz vasıtasıyla yukarıda yer verilen Amaçlar’la ve belirtilen işlemlerinin yürütülmesi kapsamında, Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

Haklarınız bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak (elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’in  “Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5/1 Şişli – İstanbul – Türkiye” adresine veya ting@ting.istanbul.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Talebiniz niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: